Tin tức

Show news:


Tỷ giá ngoại tệ và tin tức tiền tệ

26 Tháng 8 2016

Focus market

 • David Cameron resigns as Prime Minister following a referendum vote to leave the European Union
 • U.S.: CPI, Y/Y, May 1% (forecast 1.1%)
 • China: Trade Balance, bln, July $52.3 (forecast $47.6)
 • UK has chosen to leave the EU
Tháng 8 2016
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002

Báo giá